سینما ، دین و اندیشه

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۲ ثبت شده است

بسمه تعالی

آثار هنری را نمی توان از خالق آن جدا کرد و تفکرات پشت آن را نمی توان نادیده گرفت ، تمامی آثار هنری بی شک وابسته به تجربیات ، آموزها ، باور ها و اعتقادات سازنده  آن است و در واقع آینه و نمودی است از تفکرات شکل گرفته در ذهن خالق اثر . سینما یکی از حوزه های هنر مدرن می باشد که نسبت به بقیه سبک های هنر دارای جذابت ، خلاقیت ، آزادی عمل و ... برای بیان احساسات و عواطف و تفکرات ، هنرمند است ، کارگردان در سینما می تواند درک خود را از پدیده ها و رویداد های مختلف با بیان از طریق تصویر ، صدا و موسیقی بیان کند و تمامی آنچه در تخیل خود وجود دارد را عینیت بخشد .

dd

تمامی آثاری که در حوزهای هنر خلق می شود بی شک برای بیان دغدغه موجود در ذهن خالق آن است هیچ یک از آثار هنری را نمی توان بدون جهت و سمت و سو دانست و تمامی آثار برای بیان حرفی است که هنرمند تمایل داشته که آن را با عموم مردم درمیان بگذارد و برای تاثیرگذاری آن از هنر بهره جسته و سینما هنری است که از این قائده مستثنا نیست .

  • سجاد هاشمی